Other Information

Details Of City Limit Extension & Population

Details Of City Limit Extension & Population
Year Area Sq. Km. Extension of City Limit Reso. No. / Notification No./Date Name of Area Total Population Remarks
Area
Sq. Km.
Area
Sq. Km.
Total S.C. S.T.
1961 8.18 (1to12) Wards & TPS -1&2 ___ ____ ___ 8.18 2,88,026 13,232 17,664 Borough Municipality [Census Year]
1963 Vide Govt. Reso. No. MBR/1262/ 1541/L, Dt.21-03-63 T.P.S. 3 to 9 13.77 21.95 ___ ___ ___ ___
1966 21.95 Vide Govt. Notification No.KP/771/SMC/1066/5618/p. Dt.05-ept.,1966 ___ ___ ____ ___ ___ ____ Surat Borough Municipality Converted into S.M.C. from
01-10-66
1970 ___ Vide Govt. Notification No.KP/1807/SMC/1267/8/85. Dt.16-01-70 Rander- Adajan 11.85 33.80 ___ ___ ____ ___
1971 33.80 ___ ___ ____ 33.80 4,71,656 21,541 32,444 [Census Year]
1975 ___ Vide Govt. Notification No.KP/7570/SMC/1273/1704/P. Dt.28-03-75 Tunki, Siganpor, Dabholi, Ved, Katargam 21.76 55.56 ____ ____ ____ ___
1981 55.56 ___ ___ ____ 55.56 7,76,583 38,909 48,411 [Census Year]
1986 ___ Vide Govt. Notification No.KV/87/86/S.M.C./669/4424/P Dt.15-03-86 Nanavarachha, Karanj,Piplod,
Umra,Althan,
Bhatar, Majura (P), Bamroli (P), Pandesara,
Udhna, Bhedvad,
Bhestan, Dindoli (P), Limbayat, Anjana (P), Umarwada, Dumbhal, Magob (P), Jahangirabad, Jahangirpura.
55.60 111.16 ____ ____ ____ ___
1991 111.16 ___ ___ ____ 111.16 14,98,817 65,118 70,955 [Census Year]
1994 112.28 Vide Govt. Notification No.KV/562/94//SMC/8090/825/P Dt.15-11-94 Vadod (P) [0.696 Sq. Km.] Pisad [0.428 Sq. Km.] 1.12 112.28 14,99,560 65,118 70,960 ___
2001 112.28 ___ ___ ____ 112.28 24,33,835 86,575 86,400 [Census Year]
2006 148.67 Vide Govt. Notification No.KV/26/2006/SMN902006/410/P Dt.14-02-2006 Amaroli
Chhapara Bhata
Godadara
Parvat
Bamroli
Puna
Un
Kosad
Total
0.413
2.962
2.968
2.121
5.333
7.331
3.516
9.532
34.176
146.456 17138
23415
23234
20693
34592
119092
28820
28663
2729482
884
1923
337
438
394
1073
303
1760
93687
702
1519
840
1155
661
2331
671
2859
97138
2006 326.515 Vide Govt. Notification No.KV/212/2006/SMN902006/410/P Dt.21-07-2006 Rundh
Magdalla
Vesu
Bharthana – Vesu
Vadod
Dindoli
Magob
Simada
Sarthana
Motavarachha
Utran
Variyav
Pal
Palanpor
Gaviyar
Vanta
Dumas
Sultanabad
Bhimpor
Abhava
Khajod
Sarsana
Bhimrad
Sonari
Jiyav
Gabheni
Budiya
Total
3.652
2.299
8.990
2.194
3.770
5.197
1.496
2.602
3.309
9.042
2.916
22.596
6.045
3.008
4.061
1.531
20.577
4.491
6.389
21.960
16.392
2.014
2.402
1.294
5.734
12.460
3.638
180.059
326.515 2155
5257
6251
1920
13763
13014
5755
3345
237
7704
12894
14003
11165
11496
2449
661
6868
3263
7553
2881
1434
849
1257
498
1550
6321
2349
2876374
58
107
517
56
279
212
179
122
14
392
956
1533
585
699
15
3
210
87
69
82
119
10
60
0
33
170
18
100272
165
504
1100
1010
75
1430
527
59
182
1730
1829
2906
1238
648
303
4
567
1189
30
244
2
46
160
1
64
112
54
113317
2011 326.515 ___ ___ ____ 326.515 4466826 105,572 135,215 [Census Year]